Podczas XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec, Radni udzielili Wójtowi Gminy Nozdrzec Stanisławowi Żelaznowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Procedurę udzielenia wotum zaufania rozpoczęło przedstawienie przez Wójta Raportu o Stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego za poprzedni rok. Po wysłuchaniu Wójta odbyła się debata nad Raportem. Radni zabierając głos wskazywali na pozytywne zmiany w 2020 roku, który przez sytuację epidemiologiczną stanowił test na umiejętności zarządcze samorządów. Radni wskazali, że mimo trudnego okresu realizowane były liczne działania, które pozytywnie wpływały na obraz naszej Gminy i jej rozwój. W 2020 roku osiągnięto najwyższy wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem dla obecnej kadencji. To wskazuje na większą działalność inwestycyjną, ukierunkowaną na rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej, ale także infrastruktury społecznej. Radni zauważyli również poziom wsparcia poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki czemu wywierany jest realny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nozdrzec. Z pozytywnym zdaniem spotkała się również rozsądna polityka finansowa, która pozwala na jednoczesną zobowiązań finansowych oraz finansowania podejmowanych zadań przy wykorzystaniu sukcesywnie pozyskiwanych środków zewnętrznych. Radni biorący udział w debacie wskazali również na możliwość rozwoju w kierunku promocji i estetyki gminy oraz konieczność podejmowania działań przeciwko wykluczeniu komunikacyjnego. Po debacie nastąpiło głosowanie, w którym Radni opowiedzieli się za przyznaniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Nozdrzec. W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy Nozdrzec realizowała działania, których efektem było podjęcie uchwały ws. absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za 2020 rok.

Podczas XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec, Radni udzielili Wójtowi Gminy Nozdrzec Stanisławowi Żelaznowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

Procedurę udzielenia wotum zaufania rozpoczęło przedstawienie przez Wójta Raportu o Stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego za poprzedni rok. Po wysłuchaniu Wójta odbyła się debata nad Raportem. Radni zabierając głos wskazywali na pozytywne zmiany w 2020 roku, który przez sytuację epidemiologiczną stanowił test na umiejętności zarządcze samorządów. Radni wskazali, że mimo trudnego okresu realizowane były liczne działania, które pozytywnie wpływały na obraz naszej Gminy i jej rozwój. W 2020 roku osiągnięto najwyższy wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem dla obecnej kadencji. To wskazuje na większą działalność inwestycyjną, ukierunkowaną na rozbudowanie nie tylko infrastruktury technicznej, ale także infrastruktury społecznej. Radni zauważyli również poziom wsparcia poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dzięki czemu wywierany jest realny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nozdrzec. Z pozytywnym zdaniem spotkała się również rozsądna polityka finansowa, która pozwala na jednoczesną zobowiązań finansowych oraz finansowania podejmowanych zadań przy wykorzystaniu sukcesywnie pozyskiwanych środków zewnętrznych. Radni biorący udział w debacie wskazali również na możliwość rozwoju w kierunku promocji i estetyki gminy oraz konieczność podejmowania działań przeciwko wykluczeniu komunikacyjnego. Po debacie nastąpiło głosowanie, w którym Radni opowiedzieli się za przyznaniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Nozdrzec.

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Gminy Nozdrzec realizowała działania, których efektem było podjęcie uchwały ws. absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za 2020 rok.

„To nie jest wyrażenie wotum zaufania i absolutorium wyłącznie dla mojej osoby. Stanowisko to wskazuje również na dobrze funkcjonującą gminę oraz jej władzę, którą część stanowi również Rada Gminy Nozdrzec. Dzięki współpracy mamy możliwość współdziałania na rzecz osiągania wspólnych celów. Dziękuję za wspólny sukces również pracownikom Urzędu Gminy, których wszechstronna działalność pozwala na realizację konkretnych polityk objętych w przedstawionym Raporcie. Myślę, że nam wszystkim współpraca ta będzie układała się bardzo dobrze. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców.”- mówi Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.