Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że 12 grudnia 2018 roku o godzinie 13.15 w sali narad urzędu gminy odbędzie się III, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 28 listopada br.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – otwarcie ofert z drugiego przetargu nastąpi 7 grudnia br.
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2019
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 • przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 18 oraz  do pobrania (archiwum ZIP)