1. Wstęp:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) gmina zamieszcza analizę, która obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nozdrzec od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Gminy zobowiązane są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Ma ona również dostarczyć informacji dotyczących liczby mieszkańców, liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków wynikających z ustawy, ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a także ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenów gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 1. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami:

 

 1. Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów:

 

Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów powinny być prowadzone m. in. następujące działania:

 1. Edukacyjno – informacyjne, polegające na kreowaniu zachowań konsumentów w kierunku:
 • zakupu produktów o minimalnej ilości niezbędnych opakowań,
 • zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu,
 • oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów,
 • ograniczania zakupów produktów jednorazowego użytku,
 • popularyzacja stosowania materiałów wysokiej trwałości.

Edukacja społeczna powinna być prowadzona:

 • w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, średnich i wyższych,
 • za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),
 • za pomocą rozpowszechniania ulotek, akcji plakatowej itp.
 1. Organizacyjne, poprzez:
 • wprowadzanie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,
 • recykling opakowań toneru z drukarek i kopiarek,
 • selektywne zbieranie odpadów na budowach,

 

Realizowane zadania:

 • objęto systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy
 • organizuje się konkursy z zakresu wiedzy ekologicznej w szkołach,
 • edukacja społeczna za pomocą ulotek i plakatów
 • likwidacja dzikich wysypisk śmieci

 

2.1 Odpady komunalne

 Cele i kierunki działań.

Racjonalna gospodarka odpadami jest traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska.

Zasady postępowania z odpadami :

 • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
 • zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,
 • unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),
 • bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Poniżej podano cele działań w tym zakresie cel

 

2.2 Cel ogólny długookresowy:

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. Cel ogólny długookresowy i cele krótkoterminowe są zgodne z celem postawionym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

 

.3 REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2016 ROK

Analiza sytuacji w gospodarce odpadami w gminie Nozdrzec :

 

Szczegółowe dane o Gminie Nozdrzec:

a/ powierzchnia Gminy Nozdrzec- 12 072 ha

b/ liczba miejscowości – 8

c/ liczba mieszkańców – ok. 8 387 zameldowanych

d/ liczba gospodarstw domowych – ok. 2010

e/ liczba budynków wielorodzinnych – 10

f/ sieć dróg publicznych, zgodnie z trasą przejazdu samochodu odbierającego odpady komunalne – ok. 80 km.

– Częstotliwość odbioru odpadów wystawianych do dróg publicznych zgodnie z  uzgodnioną trasą przejazdu – raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

– Firma PHU „EKOMAX” 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28 świadczy usługi związane z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec. Jest to rozstrzygnięcie przetargu, który został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Nozdrzec.

Obowiązki wykonawcy:

Zgodnie z zawartą Umową wykonawca dostarcza do sołtysów worki na odpady w kolorach oraz wyposażone w następujący nadruk:

a/ na worku koloru żółtego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA NOZDRZEC – tworzywa sztuczne,

b/ na worku koloru niebieskiego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA NOZDRZEC – papier

c/ na worku koloru zielonego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA  NOZDRZEC –szkło

d/ na worku koloru szarego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA  NOZDRZEC – metale

e/ na worku koloru brązowego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY GMINA  NOZDRZEC – odpady biodegradowalne.

f/ na worku koloru czarnego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA NOZDRZEC – odpady niesegregowane

g/ na worku koloru popielatego: NAZWA PRZEDSIĘBIORCY, GMINA NOZDRZEC – popiół

Worki dostarczone przez Wykonawcę powinny być wykonane z folii o odpowiedniej grubości, dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, tak aby zapobiec ich rozrywaniu.

Właściciel nieruchomości nie ponosi kosztów związanych z zaopatrzeniem swojego gospodarstwa w worki Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości ulotkę zawierającą informację o nowym systemie gospodarowania odpadami, zwłaszcza o sposobie segregacji odpadów na poszczególne frakcje odpadów oraz harmonogram wywozu odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania czytnika kodów (ean) kreskowych i dokonywania odczytów podczas odbioru odpadów celem kontroli rzetelności segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości.  Numer identyfikacyjny (kod kreskowy) nadaje Gmina. Odbierający odpady zarejestruje ilość worków odebranych z danej nieruchomości z podziałem na frakcje odpadów i sporządzi raport z przejazdu, który następnie przekaże organowi Gminy

2.4 Opłata

Rada Gminy w Nozdrzcu na sesji dnia 28 czerwca 2016 r. uchwaliła stawki opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość  w wysokości 12,00 zł od osoby odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji) – stawka miesięczna, oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawkę  pomniejszoną o 50 %, tj. 6, 00 zł od osoby na miesiąc.

Opłatę kwartalną należy wpłacać na rachunek bankowy: Urzędu Gminy nr 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001, w kasie urzędu lub u sołtysa wsi.

 

2.5 Potrzeby inwestycyjne: 

Priorytetową inwestycją w 2017 r. jest budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na ten cel zaplanowano 50 000, 00 zł. Koszt budowy może przewyższyć zaplanowane koszty w budżecie.

 

2.6 Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami:

Plan na 2016 r: 480 000,00 zł

W tym:

a/ wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia: 68 139,00 zł

b/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 356 400,00 zł

c/ zakup materiałów i usług do obsługi systemu gospodarki odpadami: 5 773,00 zł

d/ wydatki majątkowe (PSZOK): 50 000,00 zł

 

Wykonanie planu: 449 104,19 zł

W tym:

a/ wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia: 68 131,63 zł

b/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 356 400,00 zł

c/ zakup materiałów i usług do obsługi systemu gospodarki odpadami 5 772,56

d/ wydatki majątkowe ( dokumentacja na PSZOK): 18 800,00 zł

 

2.7 Gospodarka odpadami w 2016 roku:

A/ Ludność:

– na obszarze gminy Nozdrzec, zamieszkuje ponad 8 tys. osób

B/ Odpady: Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji:

 

Kod odpadu Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 276,321
–       20 02 03 –       Inne odpady nieulegające biodegradacji 15,650
–       15 01 04 –       Opakowania z metali 1,640
–       20 03 07 –       Odpady wielkogabarytowe 132,881
–       15 01 06 –       Zmieszane odpady opakowaniowe 0,310
–       16 01 03 –       Zużyte opony 13,080
–       20 01 35* –       Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 4,040
–       15 01 07 –       Opakowania ze szkła 84,420
–       15 01 02 –       Opakowania z tworzyw sztucznych 112,800
–       17 01 01 –       Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów 0,100
Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,000
INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI
Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa i adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania z odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego odpadów komunalnych Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych i zebranych [Mg] Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych [Mg] Nazwa i adres składowiska, na które przekazano odpady o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania wytworzone z odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego odpadów komunalnych
P.H.P.U ZAGRODA Sp. z o.o. Sortownia odpadów zmieszanych

ul. 1-go Maja 38B 38-100 Strzyżów

8,710 Składowisko odpadów
w StrzyżowieSkładowisko

„Strzyżów”

ul. 1-go Maja  38-100 Strzyżów

 

 

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) Masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi8) [Mg]
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,652
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 28,706
15 01 04 Opakowania z metali 10,553
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,180
15 01 07 Opakowania ze szkła 75,961
19 12 01 Papier i tektura 0,370
19 12 02 Metale żelazne 1,600

 

Nieczystości ciekłe: 15 639,20 m3

 

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE: 2 238

 

C/ Miejsce instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne z terenu gminy Nozdrzec:

– Sortownia odpadów zmieszanych P.H.P.U ZAGRODA Sp. z o.o. Ul. 1 – go Maja 38 B, 38-100 Strzyżów

– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne ul. 1-go Maja 38-100 Strzyżów

– Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej ul. Myśliwska 36-030 Błażowa (Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki)

– Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w miejscowości Wolica PHU EKOMAX Jerzy Kotulak ul. Hankówka 28,  38-200 Jasło

– Składowisko odpadów „Kozodrza” 39-103 Ostrów

– Produkcja Handel Usługi Ekomax Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

– P.H.P.U „ZAGRODA” Sp. z o.o. w Strzyżowie, ul. 1-go Maja  38B 38-100 Strzyżów

 

D/ OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA: 0 %

– dopuszczalny: na 2016 rok: 45 %

E/ Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]: 30,09 %

– obowiązek osiągnięcia poziomu: na rok 2016: 18 %.

 

ANALIZĘ STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OPRACOWAŁA: Elżbieta Gierula