W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zapraszamy do składania ofert na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec”.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Wzór umowy