Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 6, tel.13 4398020 wew. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Dorota Pomykała

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek (podanie) o udzielenie zwolnienia
  • Dokument stwierdzający nabycie gruntu

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Inne informacje: ulga w podatku rolnym przysługuje do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Udzielana jest na wniosek podatnika. Stosuje się ją od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. Okres zwolnienia wynosi 5 lat. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%