Wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych także kompetencje do określenia, w stosownym rozporządzeniu, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Wzory formularzy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów:

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – (IN-1)

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3)

 

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik do deklaracji na podatek rolny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)

Załącznik do deklaracji na podatek rolny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Informacja o gruntach (IR-1)

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegajacych opodatkowaniu (ZIR-1)

Załącznik do informacji o gruntach- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)

Załącznik do informacji o gruntach- dane pozostałych podatników (ZIR-3)

nia (ZDR-2)

 

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załącznik do deklaracji na podatek leśny- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL- 1)

Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

Informacja o lasach IL-1

Załącznik do informacji o lasach- dane o przedmiotach opodatkowania podlegajace opodatkowaniu (ZIL-1)

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotachopodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

Załącznik do inforacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL- 3)