Postępowanie w sprawie usunięcia przez posiadacza odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowani

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pokój nr 23, II piętro, tel. 13 4398020 wew. 30
Osoba załatwiająca sprawę: Elżbieta Gierula- inspektor

Wymagane dokumenty: wniosek zawierający informację, kto i gdzie składuje odpady oraz rodzaj odpadów

Opłaty: nie dotyczy
Postępowanie w sprawie usunięcia przez posiadacza odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
W ciągu 30 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje:

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą