Ochrona środowiska

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 r.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła formularz B

Gospodarka odpadami

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nozdrzec – Regulamin w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

Określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z załącznikami

TRYB I SPOSÓB ZGŁASZANIA NIEWŁAŚCIWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ ODBIERAJĄCĄ ODPADY KOMUNALNE LUB PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacja o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (docx)

Oświadczenie potwierdzające dane zawarte w deklaracji

Oświadczenie o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Dotacje na usuwanie azbestu

Wniosek zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Określenie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych

Wycinka drzew

Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Nozdrzec zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nozdrzec

Ochrona danych osobowych

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok

 

Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Pomniki przyrody