Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie brzozowskiem

Na mocy  przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym  poradnictwie  obywatelskim  oraz  edukacji  prawnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie Powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów
i  radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – z ich upoważnienia – aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

Gdzie?

1) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Brzozowie – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, II piętro, pokój nr 26, obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów codziennie, w godzinach:

8.00 – 12.00  poniedziałek, czwartek, piątek
13.00 – 17.00 –  wtorek, środa

TELEFON: 13 43 40912

Rejestracja: 605 662 030, e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

2) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jasienicy Rosielnej – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obsługiwany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” w Rzeszowie, codziennie  w godzinach

8.00 – 12.00 od poniedziałku do czwartku

12.00 – 16.00 piątek

TELEFON: 13 3061146, e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl

Rejestracja: 605 662 030, e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

3) Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nozdrzcu – w budynku Urzędu Gminy obsługiwany przez Fundację Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”, codziennie w godzinach:

8.00 – 12.00 od wtorku do piątku

12.00 – 16.00 poniedziałek

TELEFON: 13 4398020, e-mail: ugn@nozdrzec.pl

Rejestracja: 605 662 030, e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

Dla kogo?

Od 1.01.2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń
na e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym przy poszczególnych Punktach

Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym,

2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

3a)nieodpłatnej mediacji

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny, a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzozowskiego.