Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty:

  • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
  • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
  • paszport osoby zmarłej,
  • książeczka wojskowa osoby zmarłej

 

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu i pierwszy odpis skrócony aktu zgonu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

  • kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
  • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Nozdrzec, nr rachunku 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001 lub na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

 

Termin załatwienia sprawy:

Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki, adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Inne informacje:

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 268 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231)

Klauzura informacyjna usc . . .