Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty

  • Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu,
  • Karta urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

  • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
  • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia,
  • pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłacie skarbowej podlega:

  • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
  • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.

Akt urodzenia zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy     

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje         

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia urodzenia dziecka spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka, jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie do 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225 ze zm.).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Klauzura informacyjna usc . . .