Uznawanie wyroków zagranicznych

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Nozdrzcu

Osoba załatwiająca sprawę: Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

UZNANIE ORZECZENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU/SEPARACJI/UNIEWAŻNIENIA MAŁŻEŃSTWA WYDANEGO PRZEZ SĄD PAŃSTWA OBCEGO NALEŻĄCEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ

 • wniosek o uznanie orzeczenia,
 • oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z klauzulą prawomocności,
 • świadectwo określone w art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub w przypadku osób będących poza granicami polski przez konsula,

W przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia przedstawia:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie lu
 • dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku)

 • wniosek o uznanie orzeczenia
 • oryginał zagranicznego orzeczenia wraz z APOSTILLE
 • dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentów dokonanego przez polskiego konsula lub na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego

W przypadku wydania orzeczenia w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy należy przedłożyć dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone.

Opłaty: opłacie skarbowej podlega:

 • wpisanie wzmianki dodatkowej – 11 zł,
 • pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone (więcej w informacjach dodatkowych) – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Nozdrzec, nr rachunku 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001 lub na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

Termin załatwienia sprawy: po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: odwołania w sprawie odmowy naniesienia wzmianki dodatkowej rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Wniosek o wpisanie wzmianki dodatkowej składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

Orzeczenia państw UE ( oprócz Danii), które zapadły w postępowaniu wszczętym po 1 maja 2004r., a wydane po 1 marca 2005 r. podlegają „ uznaniu” i wykonaniu w Polsce.

W sytuacji gdy orzeczenie sądu państwa UE zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; lub
 • dokument wskazujący, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.

Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pełnomocnictwo)
 • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

  Klauzura informacyjna usc . . .