Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Nozdrzcu, II pięrto, pok. 20

Osoba załatwiająca sprawę: Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

Opłaty: opłacie skarbowej podlega:

  • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/ uzupełnieniu – 39 zł,
  • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone  – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Nozdrzec, nr rachunku 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001 lub na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

Termin załatwienia sprawy: po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje: wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć: