Oświadczenia

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Nozdrzcu

Osoba załatwiająca sprawę: Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

  1. Zmiana imienia dziecka do 6  miesiąca
  • Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu
  • Dowód należnej opłaty skarbowej.

2. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

Opłaty:

  • sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka – 11 zł
  • przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa – 11 zł.

Termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy: odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

Wymagane jest osobiste stawiennictwo obojga rodziców.

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. Oświadczenie składane jest w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Przyjęcie oświadczenia dokumentuje się w formie protokołu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Klauzura informacyjna usc . . .