Nadanie Nazwiska

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Nozdrzcu

Osoba załatwiająca sprawę: Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
  • ważny dowód osobisty  – do wglądu,

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy: po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Klauzura informacyjna usc . . .