Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Miejsce załatwienia sprawy: I piętro, pokój nr 6 , tel. 134398020 wew. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Katarzyna Nykiel

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zaświadczenia

Dokumenty do pobrania: nie dotyczy

Opłaty: 21 zł od zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie – w dniu zgłoszenia, nie później niż do 7 dni

Tryb odwoławczy: zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia

Inne informacje: wniosek powinien zawierać dane osobowe podatnika – PESEL, NIP (dot. przedsiębiorców), oraz treść żądanego zaświadczenia

Podstawa prawna: art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 z dnia 2015.05.06)