Zaświadczenie – duplikat dowodu wpłaty

Miejsce załatwienia sprawy: I piętro, pokój nr 6 , tel. 134398020 wew. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Katarzyna Nykiel

Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty – do pobrania

Opłaty: 17 zł od zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie- w dniu zgłoszenia, nie później niż do 7 dni.

Tryb odwoławczy: zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Inne informacje:

Wniosek powinien zawierać dane osobowe podatnika – PESEL, NIP (dot. przedsiębiorców), oraz treść żądanego zaświadczenia, określenie raty i roku zagubionego lub zniszczonego pokwitowania wpłaty.