Zastosowanie ulgi w spłacie podatków od środków transportowych- umorzenia, odroczenia rat

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 6, tel. 13 4398020 wew. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Krzysztofa Gierula – inspektor

Wymagane dokumenty:

  • wniosek (podanie) z uzasadnionym żądaniem podatnika dokumenty potwierdzające zasadność wniosku (np. zaświadczenia o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • odcinki rent i emerytur, zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jasko bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku),
  • bilans z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • rachunek zysków i strat,

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji

Inne informacje: wysokość stawek podatkowych określa Uchwała Nr XII/145/2016 w  sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 r.