Umorzenie zaległości podatkowej

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 6, tel.13 4398020 wew.26

Osoba załatwiająca sprawę: Dorota Pomykała

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek (podanie) o umorzenie zaległości podatkowej. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie
  • Dowody potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku (np. zaświadczenia o osiąganych dochodach, odcinki renty, emerytury, rachunki ponoszone na leczenie itp.)
  • Gdy o umorzenie ubiega się przedsiębiorca, należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej za okres ostatnich 3 lat poprzedzających złożenia wniosku

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: do samorządowego kolegium odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji