Ulga z tytułu zaprzestania produkcji rolnej na okres trzech lat

Miejsce załatwienia sprawy: I piętro, pokój nr 6 tel. 13 43 98 020 w. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Dorota Pomykała

Wymagane dokumenty: wniosek (podanie) z uzasadnionym żądaniem. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do 31 stycznia każdego roku

Tryb odwoławczy: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.