Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Miejsce załatwienia sprawy: I piętro, pokój nr 6 tel. 13 43 98 020 w. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Dorota Pomykała

Wymagane dokumenty:

  • wniosek/podanie,
  • pozwolenie na budowę,
  • potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania wystawione przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzozowie,
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich odpisami (odpisy muszą posiadać stwierdzenie zgodności z oryginałem) stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnych skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójt Gminy Nozdrzec , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na :

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie :
a) deszczowni,
b)urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy , w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest obliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Podatnik traci prawo do odliczania od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek.