Przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Miejsce załatwienia sprawy: stanowisko ds podatków i opłat lokalnych, I piętro, pokój nr 6, tel. 13 4398020 wew. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Dorota Pomykała

Wymagane dokumenty – do pobrania

Informacje na lata 2012 – 2015:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IR-1 Informacja o gruntach

IL-1 Informacja o lasach

 

Deklaracje na lata 2012 – 2015:

DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

 

Informacje na lata 2016 i 2017:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

IR-1 Informacja o gruntach

IL-1 Informacja o lasach

 

Deklaracje na lata 2016 i 2017:

DN-1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

 

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
Składanie informacji przez osoby fizyczne

– 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

Deklaracje podatkowe dla osób prawnych i osób fizycznych posiadających współwłasność z osobą prawną:

DN-1 – do 31 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

DR-1 i DL-1 – do 15 stycznia danego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

– korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Inne informacje:

  • Obowiązkowe są formularze wskazane w niniejszej informacji w pozycji „wymagane dokumenty”
  • Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.
  • Niezłożenie informacji i deklaracji w wyznaczonym terminie podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.
  • Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenia korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.