Odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Miejsce załatwienia sprawy: I piętro, pokój nr 6 , tel. 134398020 wew. 26

Osoba załatwiająca sprawę: Katarzyna Nykiel

Wymagane dokumenty: wniosek (podanie) o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, dowody potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku np. (zaświadczenia o osiąganych dochodach, odcinki renty, emerytury, rachunki ponoszone na leczenie itp.). Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

Gdy o pomoc ubiega się przedsiębiorca należy dołączyć zaświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej za okres ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Dokumenty do pobrania: nie dotyczy

Opłaty: nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: do miesiąca

Tryb odwoławczy: do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.