Gmina Nozdrzec logo

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec

  1. Działka nr 338 o pow. 0,1629 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym wraz z zabudową pomocniczą

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00020769/8

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne zabudowane, pastwiska. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, pochyły w kierunku południowym, ze skarpą w południowo-wschodnim narożu, w części niezabudowanej pokryty trawą oraz nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony północnej, urządzonym zjazdem z drogi bocznej o nawierzchni bitumicznej. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie i bliskie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości niezabudowane oraz droga. W otoczeniu dalszym zlokalizowane są nieruchomości rolne i leśne oraz ciek wodny.

Stan techniczno-użytkowy: Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym ze strychem nieużytkowym, w stanie do kapitalnego remontu o pow. zabudowy 47,00 m². Konstrukcja budynku drewniana z bali, posadowiona na podbudowie z kamienia, wsparta w narożach i pomalowana, ściany szczytowe wykonane z desek. Strop budynku drewniany. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą, z wyraźnymi śladami korozji i ugięciem połaci. Rynny i rury spustowe metalowe, skorodowane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana o znacznym stopniu zużycia, z nieszczelnościami. Drzwi wejściowe drewniane. Wewnątrz budynku ściany w większości pokryte polepą i pobielone, z licznymi pęknięciami i ubytkami. Podłogi częściowo drewniane, częściowo klepisko. Budynek nie posiada instalacji. Budynek gospodarczy to obiekt o konstrukcji drewnianej, wspartej na betonowych stopach fundamentowych, obłożonej szalunkiem pionowym z desek, o znacznym stopniu zużycia. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem. Stolarka okienna i wrota wjazdowe drewniane. Budynek nie posiada instalacji.

Cena wywoławcza – 24 804,00 zł

Wadium – 2 500,00 zł

Minimalne postąpienie – 250,00 zł

  1. Działka nr 10477/1 o pow. 0,32 ha, położona w miejscowości Wesoła,

dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze, tereny pastwisk, tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest pochyły w kierunku północno-wschodnim ze skarpami przy granicach w zachodnim narożu działki, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny wieloboczny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni częściowo utwardzonej. Wschodnią część działki przecina sieć wodociągowa, a w południowo-wschodnim narożu, przy granicy usytuowana jest studnia. Nieruchomość posiada częściowe uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, a dominujące – nieruchomości gruntowe niezabudowane i rolne. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowane są nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 20 140,00 zł

Wadium – 2 100,00 zł

Minimalne postąpienie – 210,00 zł

Wadium należy uiścić do 14 listopada 2022 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec (liczy się data wpływu na konto odbiorcy), lub w kasie tut. urzędu z dopiskiem „przetarg na działkę nr…, położoną w …”

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec.

W związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości:

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły,

-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu,

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej,

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń,

-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 29 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew. 30.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu od 11.10.2022 r. do 18.11.2022 r. na stronie internetowej, na Biuletynie Informacji Publicznej
i w sposób zwyczajowo przyjęty.