Gmina Nozdrzec logo

Miło nam poinformować, że od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Warze rozpoczął działalność nowy oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 15 dzieci.

Nowy oddział przedszkolny został utworzony w ramach projektu „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach projektu „Przedszkole w Warze – nowa jakość edukacji przedszkolnej”.

Ze środków projektu zostało zakupione wyposażenie, pomoce dydaktyczne i zabawki do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego. Ponadto wykonano adaptację pomieszczenia na łazienkę dla nowej grupy przedszkolnej. Nowa grupa dzieci realizuje zajęcia w ramach podstawy programowej. Ze środków projektu współfinansowane jest również wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego nową grupę przedszkolną.

Zostały również wprowadzone zajęcia dodatkowe – logopedyczne, ruchowe z gimnastyką korekcyjną oraz muzyczne z elementami rytmiki. Do realizacji zajęć dodatkowych ze środków projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne. W zajęciach tych biorą udział wszystkie dzieci objęte edukacją przedszkolną w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Warze.

Beneficjentem projektu jest  Gmina Nozdrzec. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Warze.

Całkowita wartość projektu: 224 500,00 zł

Dofinansowanie UE: 190 825,00 zł

Dofinansowanie budżetu państwa: 11 225,00 zł

Wkład własny Gminy Nozdrzec: 22 450,00 zł