Logo Gminy Nozdrzec

Ruszają kontrole domowych pieców i kotłów oraz zbiorników bezodpływowych i kompostowników. Będą one prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Nozdrzec na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy działającego w oparciu o art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Kontrole będą przeprowadzane pod kątem nielegalnego spalania odpadów, jakości paliw, rodzaju źródła ogrzewania oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Podkarpackiego oraz niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków komunalnych.

Kontrolowana osoba fizyczna obowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia. Kontrole będą przeprowadzane w godzinach od 8 do 15. Nie wpuszczenie na teren własnej posesji lub utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego:„ Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony  środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 Czynności kontrolne wykonywane będą w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Kontroli będą  podlegać wszystkie źródła ogrzewania w budynku, skład opału, barwa dymu, jakość paliwa (okazanie świadectwa jakości paliwa) oraz ocena wizualna. Umowy i dokumenty potwierdzające odbiór nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników bezodpływowych. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy mogą wykonać dokumentację fotograficzną. Z czynności kontrolnych sporządzany będzie protokół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości i powtórnie skontrolowany.

Oprócz czynności kontrolnych prowadzona będzie również działalność edukacyjna.

Uchwała antysmogowa dla Województwa Podkarpackiego

została przyjęta przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018r. (Uchwała Nr LII/869/18) i obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. Nakłada ona obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Terminy wymiany urządzeń:

  • Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
  • Do 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  • Do 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • Bezterminowo w przypadku kotła na węgiel lub drewno spełniającego wymagania klasy 5.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

Ponadto od 1 czerwca 2018 roku we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale zakazuje się stosowania:

  • Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • Paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • Biomasy stałej, której wilgotność przekracza 20%.

W ramach  programu Czyste powietrze oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Nozdrzec lub internetowo poprzez stronę: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/.