Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. Działka nr 318 o pow. 0,2046 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00020769/8.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, lekko pochyły w kierunku południowo-zachodnim ze skarpą w części centralnej, na obszarze pobocza drogi utwardzony, a w pozostałej części pokryty trawą oraz samosiewami drzew i krzewów w części południowej. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się od północy drogą boczną o nawierzchni asfaltowej. Północną część działki przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna. Bezpośrednie i dominujące sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowane są nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte samosiewami drzew, ciek wodny, droga dojazdowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza – 16 259,00 zł

  1. Działka nr 322/2 o pow. 0,1171 ha, położona w miejscowości Huta Poręby, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00040430/9.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-zachodnim w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości jest możliwy tylko przez działki sąsiednie. Bezpośrednie i dominujące sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowane są nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte samosiewami drzew, ciek wodny, droga dojazdowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza – 7 092,00 zł

  1. Działka nr 792 o pow. 0,0644 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035788/5.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest płaski z niewielką skarpą w północno-wschodnim narożu, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew. Kształt działki regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Centralna część działki w kierunku z południa na północ przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna. Dodatkowo obszar działki przecinają sieci wodociągowe i gazowe. Przebieg sieci uzbrojenia terenu znacznie ogranicza możliwość zabudowy działki. Bezpośrednie i dominujące sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowane są nieruchomości gruntowe niezabudowane, potok Magierówka oraz nieruchomości rolne i leśne.

Cena wywoławcza – 5 066,00 zł

  1. Działka nr 1421 o pow. 0,3847 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00070886/9.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze, tereny gleb najwyższych klas bonitacyjnych- najbardziej przydatnych dla rozwoju rolnictwa. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-wschodnim, w całości pokryty trawą oraz pojedynczymi samosiewami drzew na obrzeżach. Kształt działki regularny, zbliżony do rombu. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd do nieruchomości jest możliwy jedynie przez działki sąsiednie. Bezpośrednie otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte samosiewami drzew. W bliskim i dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza – 27 229,00 zł

  1. Nieruchomość gruntowa obejmująca działki nr 894 i 918 o łącznej pow.0,6500 ha, położona w miejscowości Wesoła dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0.

Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze.

Opis nieruchomości: teren działek jest lekko pochyły w kierunku południowo-zachodnim, w całości pokryty trawą. Kształt kompleksu regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu (dz. nr 894) z sięgaczem w północno-wschodniej części (dz. nr 918) umożliwiającym dostęp do drogi gruntowej. Centralna część działki 894 w kierunku z południa na północ przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna.. Dojazd do odbywa się drogą gruntową. Bezpośrednie i dominujące otoczenie stanowią nieruchomości rolne i leśne. W bliższym i dalszym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne.

Cena wywoławcza – 16 550,00 zł

  1. Działka nr 656 o pow. 0,4100 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0.

Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-zachodnim, ze skarpą wzdłuż południowej granicy, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew w części zachodniej. Kształt działki regularny, wieloboczny. Działka nie posiada dostępu do dróg ani urządzonego dojazdu. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i leśne. W bliższym i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza – 9 320,00 zł

  1. Działka nr 1261 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowym, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną, w części południowej utwardzoną, a w pozostałej – gruntową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte drzewostanem oraz drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza – 12 180,00 zł

  1. Działka nr 1250 o pow. 0,2100 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0.

Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze.

Opis nieruchomości: teren działki jest lekko pochyły w kierunku południowo-wschodnim, w całości pokryty trawą. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne drogi dojazdowe. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza – 5 550,00 zł

  1. Działka nr 5592 o pow. 0,1000 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00071242/0.

Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny istniejących i potencjalnych funkcji usługowych, tereny rolnicze. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Opis nieruchomości: teren działki jest płaski, z niewielką skarpą wzdłuż południowej granicy, w całości pokryty trawą oraz drzewostanem mieszanym o znikomej wartości użytkowej, porównywalnej z kosztami usunięcia drzewostanu w celu korzystania działki zgodnie z jej przeznaczeniem. Kształt działki regularny, wieloboczny. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą boczną, o nawierzchni częściowo utwardzonej, łącząca się w niewielkiej odległości z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. W centralnej części działki, przy zachodniej granicy usytuowany jest słup telekomunikacyjny z linią napowietrzną, dodatkowo teren działki przecina sieć telekomunikacyjna w kierunku z zachodu na wschód. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa, nieruchomości gruntowe niezabudowane i pokryte drzewostanem, potok Baryczka oraz droga dojazdowa. W bliskim i dalszym otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Działka posiada częściowe uzbrojenie i zlokalizowana jest w terenach z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza – 11 800,00 zł

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od dnia 16.02.2022 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zostanie ona sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pod telefonem 13 43 98 020, wew. 30.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 16.02.2022 r. do 09.03.2022 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski