Zakończenie ważnych inwestycji drogowych. W ostatnich dniach nastąpił odbiór techniczny chodników wybudowanych w ciągu dróg powiatowych- nr 1936R (Barycz- Izdebki) oraz nr 2036R (Wara- Brzozów). W ten sposób zostały zakończone działania, które były wynikiem dobrej współpracy między samorządem gminy Nozdrzec oraz powiatu brzozowskiego. W ramach przeprowadzonej inwestycji wybudowano ponad 1000 metrów chodnika, w kwocie 1 474 793,58 złotych. Udzielona pomoc finansowa dla pow. brzozowskiego ze strony gminy Nozdrzec, wyniosła 737 385,00 złotych. Przypomnijmy, że w dniu 5 maja br. na XXVII zwyczajnej sesji, Rada Gminy Nozdrzec na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, rozpatrzyła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego. Akt ten miał charakter intencyjny i wyrażał wolę nozdrzeckiego samorządu do nawiązania współpracy z pow. brzozowskim, w celu realizacji projektów rozwijających infrastrukturę pieszą w ciągu dróg powiatowych. Zrealizowane deklaracje ws. budowy infrastruktury drogowej, które zapadły jeszcze na posiedzeniu Rady Gminy Nozdrzec w dniu 31 stycznia 2020 roku, z udziałem Wicestarosty Brzozowskiego Jacka Adamskiego znacząco, wpłynęły na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Jeszcze do niedawna jedynie 7% dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nozdrzec, posiadało jakże ważną infrastrukturę dla pieszych. Przy najdłuższym odcinku drogi powiatowej (2036R Wara- Brzozów) o długości 15,47 km, znajdowało się zaledwie 225 metrów chodnika. Zakończona inwestycja spowodowała ponad 3. krotny wzrost długości infrastruktury pieszej wzdłuż strategicznego odcinka drogi powiatowej. To nie koniec planowanych działań, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg- na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec wykonane zostały projekty chodników dla miejscowości Hłudno, Wesoła oraz Wesoła- Ujazdy. Analogiczne działania są prowadzone względem DW 835, natomiast na XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec przedstawiono plany dot. kontynuacji działań inwestycyjnych. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec Adriana Skubisz, w posiedzeniu uczestniczył Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, który zapowiedział remont drogi powiatowej Wara- Brozów oraz Izdebki- Obarzym, a także budowę chodników w miejscowości Wara- 450 m., Izdebki- 700 m., Izdebki- Rudawiec- 350 m. Podkreślił również, że w Hłudnie oraz Wesołej powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych, z wysepką oraz oświetleniem i przylegającymi odcinkami chodnika w sumie za ponad 600 tys. złotych.

W dniu 29 października, odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Poza podjęciem istotnych decyzji w ważnych sprawach dla funkcjonowania naszej społeczności, udzielone zostały również informacje na temat aktualnie realizowanych działań inwestycyjnych w ciągu dróg powiatowych, znajdujących się w granicach Gminy Nozdrzec. Radnym oraz mieszkańcom gminy przedstawiono plany inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową, których realizacji powinna rozpocząć się już w 2022 roku.

Informacje te przedstawił Wicestarosta Brzozowski- p. Jacek Adamski, który w ramach swojej funkcji nadzoruje w szczególności działania jednostki organizacyjnej, pełniącej rolę zarządcy dróg powiatowych- tym samym odpowiada za rozwój sieci drogowej i infrastruktury towarzyszącej.

Jeszcze końcem stycznia 2020 roku zostały zapowiedziane prace w ciągu dróg powiatowych w m. Wara i Izdebki. Nie były to jedynie obietnice, ale szczegółowe plany, których realizacja ma swoje odzwierciedlenie w realnych działaniach. Dzięki zdolności współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu, a także umiejętnościom zarządczym, które pozwoliły wygospodarować odpowiednie środki w budżecie gminy przez co nasza Jednostka Samorządu Terytorialnego partycypuje w kosztach realizowanych zadań- możliwe jest wykonywanie inwestycji związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

W sprawie przyszłych działań Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski zapowiedział remont drogi powiatowej Wara- Brozów oraz Izdebki- Obarzym. W ciągu drogi powiatowej Wara- Brzozów powstaną liczne odcinki chodnika: w miejscowości Wara- 450 m., Izdebki- 700 m., Izdebki- Rudawiec- 350 m. Ponadto w Hłudnie oraz w Wesołej powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych, z wysepką oraz oświetleniem i przylegającymi odcinkami chodnika w sumie za ponad 600 tys. złotych.

Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski zaznaczył, że gotowe są również projekty chodników dla miejscowości Hłudno, Wesoła oraz Wesoła- Ujazdy. Należy pamiętać, że na początku kadencji nie było ani jednego projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej. Podjęte działania projektowe oraz wykonanie obecnych inwestycji świadczy o gotowości Gminy Nozdrzec do finansowego partycypowania w inwestycjach, zwiększających poziom bezpieczeństwa na terenie gminy, a tym samym również na terenie powiatu brzozowskiego.

Dziękujemy Wicestaroście Brzozowskiemu Jacek Adamski za obecność na XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec oraz przekazanie tak istotnych informacji dla naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że na wzór informacji z 2020 również i te zapowiedziane ostatnio działania, zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych miesięcy.