Sołtys - logo

ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15, art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz § 20 Statutu Sołectwa Nozdrzec uchwalonego przez Radę Gminy Nozdrzec 24 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XIX/188/2020,

Zarządzam

§ 1. 1. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec w dniu 15 listopada 2020 roku.
2. W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 8.30 – 13.30.

§ 2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej (OKW) Nozdrzec będzie Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu.

§ 3. 1. Ustalam kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Szczegółowe zasady wyborcze, w wyborach o których mowa w § 1, określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W celu przeprowadzenia w sołectwie Nozdrzec wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej odrębnymi zarządzeniami zostaną powołane: gminna komisja wyborcza i obwodowa komisja wyborcza. Zadania i sposób powołania komisji określone są w statucie sołectwa.
§ 5. 1.Gminna Komisja Wyborcza używać będzie pieczęci okrągłej o treści: Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu.
2. Obwodowa komisja wyborcza używać będzie pieczęci okrągłej o treści: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr (nr obwodu) w (nazwa sołectwa).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Nozdrzec
Stanisław Żelaznowski

Załączniki do pobrania