Uznanie ojcostwa

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Nozdrzcu

Osoba załatwiająca sprawę: Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

  • Ważne dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu,
  • Aktualne zaświadczenie o wysokości ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego.

Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

Opłacie skarbowej podlega odpis aktu urodzenia dziecka z naniesioną zmianą – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

Opłatę skarbową można uiścić przelewem na konto Urzędu Gminy Nozdrzec, nr rachunku 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001 lub na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Termin załatwienia sprawy: przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Inne informacje: uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod bezpośrednimi numerami telefonów 1343 98 020 wew. 28 w celu ustalenia dogodnego terminu załatwienia sprawy.

Klauzura informacyjna usc . . .