Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Nozdrzcu, II pięrto, pok. 20

Osoba załatwiająca sprawę: Kierownik USC

Wymagane dokumenty:

  • Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu
  • Karta martwego urodzenia–przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

  • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
  • pierwszy odpis aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:

  • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka
  • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:

  • przelewem na konto Urzędu Gminy Nozdrzec, nr rachunku 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001
  • na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 1.

Termin załatwienia sprawy: urodzenie dziecka martwego należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Akt urodzenia dziecka z adnotacją: „dziecko martwo urodzone” oraz odpis aktu urodzenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy: odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje: urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

Klauzura informacyjna usc . . .