Logo Gminy Nozdrzec

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu informuje, że w dniach od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 90 b ust. 3 pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty,
   a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
 • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nozdrzec.

Formy stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach: edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, jak również udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności dotyczących:

 • zakupu podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych, programów komputerowych i innych pomocy naukowych;
 • zakupu tornistrów i plecaków szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, obuwia sportowego, oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę;
 • zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów do komputera, biurka, fotela do komputera, tuszów do drukarek, papieru do drukarek,
 • zakupu okularów korekcyjnych i innego sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, jeżeli program nauczania przewiduje korzystanie z Internetu;
 • częściowego lub całkowitego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, opłat za czesne, korepetycje, naukę języków obcych, zajęcia i kursy dodatkowe w kierunku zainteresowań uczniów, typu: pływanie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach, itp., opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach „kulturowych” – do kin, teatrów, muzeów itp., lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek wymaganych przez szkołę, artykułów i przyborów szkolnych,

3) stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem środkami komunikacji zbiorowej,

4) stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty,

5) stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. Refundacja kosztów, o których mowa powyżej, zostanie dokonana, jeśli są one związane z wydatkami, które dotyczą roku szkolnego, na który przyznane jest stypendium.

Stypendium szkolne przyznaje się na:

 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty,
 • wniosek opiekuna prawnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto.

Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium szkolnego:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za rok, w którym składa się wniosek (z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł, wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego),
 3. zaświadczenie, oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów, ewentualnie odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz o wysokości uzyskiwanych dochodów z tej działalności, lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 7. zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Do dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno – użytecznych, jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS), świadczenia wychowawczego 500+, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z miesiąca sierpnia 2022 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu, pokój nr 19, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2022 r.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, tel. 134398020, wewn. 43.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wkładka do wniosku