Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Programu PRZYJAZNY DOM dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska” ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2022 roku polegające na wykonaniu instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków, tj.: budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d, lub budowa szczelnego wybieralnego zbiornika na ścieki w przypadku warunków gruntowo – wodnych uniemożliwiających budowę oczyszczalni ścieków, na obszarach, dla których budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2022 wynosi – 95.500,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2022, z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może zakończyć się przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie później niż do dnia 14.10.2022 r.

Termin naboru wniosków określa się od 19.04.2022 r. do wyczerpania środków określonych
w budżecie, lecz nie dłużej niż do 31.08.2022 r.

„Program PRZYJAZNY DOM” dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska, Komponent I – Wykonanie instalacji gromadzenia lub oczyszczania ścieków”, Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Nabory wniosków.