Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz, informuje że na dzień 21 lipca 2021 roku zwołana została XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Zgodnie z §28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok. Na XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec odbędzie się debata nad Raportem. Zgodnie z §28aa ust. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy Gminy Nozdrzec. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec na stosownym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Debata- Raport. Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Urzędu Gminy Nozdrzec (36-245 Nozdrzec 224), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 20 lipca 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz, informuje że na dzień 21 lipca 2021 roku zwołana została XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Zgodnie z §28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Nozdrzec przedstawił Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok.

Na XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec odbędzie się debata nad Raportem. Zgodnie z §28aa ust. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w debacie mogą zabierać głos również mieszkańcy Gminy Nozdrzec. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 20 osób należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec na stosownym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Debata- Raport.
Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Urzędu Gminy Nozdrzec (36-245 Nozdrzec 224), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. 20 lipca 2021 roku.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy ws. debaty nad Raportem
Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie
Klauzula RODO
Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok