Funkcja Sołtysa jest niezwykle istotna ze względu na działanie samorządu terytorialnego i umacnianie samorządności w najmniejszych jednostkach administracji gminnej. Odpowiednia współpraca oraz racjonalne funkcjonowanie jednostek pomocniczych - Sołectw, stanowi o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz poziomie samorządności mieszkańców. Wszystko to powinno być gwarantem owocnej współpracy pomiędzy lokalną społecznością, a władzą stanowiącą i wykonawczą Gminy Nozdrzec. Dzięki zdrowej współpracy jesteśmy w stanie kreować optymalne i kompetentne warunki dla inicjowania licznych działań, których determinantą jest troska o dobro mieszkańców Sołectw oraz całej gminy. W dniu święta Sołtysów pragniemy złożyć podziękowania za dotychczasową współpracę i zaprosić do dzielenia się pomysłami oraz wątpliwościami. Otwartość również jest kluczową cechą sprzyjającą rozwojowi naszej małej Ojczyzny. Z okazji Dnia Sołtysa mamy zaszczyt złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom, najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym. Niech praca na rzecz lokalnej społeczności oraz dążenie do porozumienia będzie źródłem optymizmu i wewnętrznej satysfakcji.