Stypendia szkolne

Informujemy, że decyzje odnośnie stypendium szkolnego, na drugi semestr roku szkolnego 2019/2020 są do odebrania w szkołach podstawowych miejsca zamieszkania Wnioskodawców. Osoby, które składały wniosek prosimy o zgłaszanie się po ich odbiór. Zachęcamy do zabrania ze sobą numeru konta bankowego, gdyż na miejscu będzie możliwość wypełnienia załączonego do decyzji formularza. Ze względu na ogłoszony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii informujemy, że wypłata stypendium szkolnego nastąpi w formie świadczenia pieniężnego – wyłącznie przelewem bankowym.
W uzasadnionych przypadkach, jakim jest niewątpliwie ogłoszony stan epidemii, ustawa dopuszcza taką formę stypendium szkolnego. W związku z tym należy obowiązkowo podać nr konta, na który dokonany zostanie przekaz środków. Wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenie należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stypendium szkolne” i dostarczyć do szkoły podstawowej miejsca zamieszkania Wnioskodawcy lub do Urzędu Gminy w Nozdrzcu do 22 maja 2020 r. W obecnym okresie rozliczeniowym wyjątkowo nie będą przyjmowane faktury, ale proszę je zbierać i zachować, ponieważ zastrzegamy sobie prawo po ustąpieniu epidemii, do kontroli wydatkowanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem.

Nr telefonu kontaktowego: 13 4398020, wew. 43