Informujemy, że 12 czerwca Urząd Gminy Nozdrzec będzie nieczynny.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

WÓJTA GMINY NOZDRZEC

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Nozdrzec oraz jednostek, dla których Gmina Nozdrzec jest organem założycielskim, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(Dz. U. z 2020, poz. 433), zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze obowiązek ochrony przez pracodawcę zdrowia i życia pracowników, jak również interesantów przez zapewnienie bezpiecznych
    i higienicznych warunków pracy, wprowadza się zmiany w działalności jednostek organizacyjnych Gminy Nozdrzec oraz jednostek, dla których Gmina Nozdrzec jest organem założycielskim przez wyłączenie bezpośredniego przyjmowania interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.
  2. Załatwianie spraw i udzielanie informacji odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.
  3. W wyjątkowych sytuacjach kierownik jednostki może podjąć decyzję o załatwieniu konkretnej sprawy w sposób odmienny, niż wskazany w ust. 1.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nozdrzec oraz jednostek, dla których Gmina Nozdrzec jest organem założycielskim.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje aż do odwołania.