Wójt Gminy Nozdrzec zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku  folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Nozdrzec.

Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i recykling lub odzysk z terenu gminy Nozdrzec w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu  z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”.

Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Zadeklarowana przez rolników ilość odpadów:

  • odpady z folii rolniczej –1,8 Mg
  • odpady z siatki i sznurka do owijania balotów –0,15 Mg
  • odpady po nawozach i typu Big – Bag –0,15 Mg

Podane powyżej ilości odpadów są szacunkowe.

W trakcie realizacji zamówienia ilość odpadów może ulec zmianie.

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty cenowe należy przesyłać na adres srodowisko@nozdrzec.pl do 30 listopada 2019 r., do godz. 10:00.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Elżbieta Gierula, nr tel. 13 4398020 wew. 30.

Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wzór oferty cenowej