Informujemy Państwa, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu naszej gminy do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin).

Prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji wraz z załącznikami i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Nozdrzec pokój 23 do dnia 15.11.2019 r. (do godziny 14:00). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 13 4398020, wewn. 30.

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania realizowany będzie
w 2020 r. bezpłatny odbiór w.w. odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ich odzysk lub unieszkodliwienie.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Nozdrzec dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w deklaracji prosimy niezwłocznie złożyć oświadczenie o rezygnacji lub zmianie danych do Urzędu Gminy .

Deklaracja do pobrania (.doc)