Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym ponownie zwracamy się do mieszkańców Gminy Nozdrzec
o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do
15 lutego 2019 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pokój nr 23), do pobrania niżej oraz u sołtysów (formularz dostarczony będzie wraz z  decyzją podatkową).

Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, pocztą elektroniczną na adres e-mail: ugn@nozdrzec.pl lub u sołtysa.

Do pobrania: zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych