Na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z ze zm.) na terenie powiatu Brzozowskiego stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – z ich upoważnienia – aplikantów adwokackich lub aplikantów radcowskich.

Gdzie?

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane są w:       

  • Brzozowie – w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy 3-go Maja 51, II piętro, pokój nr 26 – obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów codziennie, w godzinach: 8.00 – 12.00 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 12.00 – 16.00 – w środę
  • Jasienicy Rosielnej – w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych w godzinach: 8.00 – 12.00 od poniedziałku do piątku
  • Nozdrzcu – w budynku Domu Strażaka obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów w godzinach: 8.30 – 12.30 od poniedziałku do piątku

Dla kogo?

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym,
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w  postępowaniu  sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny, a także działający z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski może zażądać od osoby uprawnionej do uzyskania pomocy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną do uzyskania pomocy o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu Brzozowskiego.