Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w 15 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 23. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że w 15 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się 23. zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 marca 2018 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2017 rok:

1) Wystąpienie wójta w sprawie

 1. a) sprawozdania finansowego,
 2. b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2016,
 3. c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2017.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy za 2017 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

 1. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania,
 2. b) w sprawie absolutorium.
 3. Informacja o „Ocenie zasobów pomocy społecznej w Gminy Nozdrzec.”
 4. Podjęcie uchwał i wniosków.
 5. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady, pokój nr 18, II piętro oraz do pobrania