Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Nozdrzcu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 /Dz. U. z 2015 r., poz. 655 z późn. zm./, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /Dz.U. z 2015 r., poz. 187 ze zm./ ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy /Dz.U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310/, ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz.U. z 2016 r., poz. 1068 z późn. zm./,  ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie /Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm./ oraz ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zm./

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne