Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia, że Rada Gminy w Nozdrzcu w dniu 6 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XX/241/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (Dz. Urz. Woj. Podk. z 21 grudnia 2017 r. poz. 4591. )

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nozdrzec obowiązują od 1 stycznia 2018 r. i wynoszą:

  • 15,60 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 7,80 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  1. 1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość).
  2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących dana nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/ niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

  1. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, do 15 marca danego roku podatkowego, do 15 maja danego roku podatkowego, do 15 września danego roku podatkowego, do 15 listopada danego roku podatkowego; w kasie Urzędu Gminy, u inkasenta lub na konto BS Dynów o. Nozdrzec 44 9093 1017 2004 0400 2310 0001.
  2. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, z zastosowaniem wysokości opłaty podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji określającej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.