Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Nozdrzec”.