Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe na pełnienie  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na wielorodzinny budynek mieszkań socjalnych w miejscowości Wesoła”

Formularz oferty

Projekt umowy