Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina  o obowiązku złożenia w terminie do dnia  15 marca 2017 roku następujących sprawozdań za 2016 rok :

  • Zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987 z późn. zm.)
  • Sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013.888 z późn. zm.)
  • Sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803 z późn. zm.)
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016. 1803
    z późn. zm.)

 

Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

Złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach  i o gospodarowaniu odpadami

Co powinieneś wiedzieć

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Ważna uwaga dla składających sprawozdanie:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach obowiązuje dla sprawozdań składanych za lata 2015-2016 i lata wcześniejsze.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdania należy złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności, przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdanie w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Do terminu złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami, stosuje się art. 57 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 57 § 4 KPA wskazuje, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Art. 57 § 5 KPA wskazuje, że: termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1)    wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

2)    nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;

3)    złożone w polskim urzędzie konsularnym;
4)    złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
5)    złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
6)    złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Sprawozdanie należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.