Zakończono projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”. Pracami objęty został cały odcinek drogi łączący przysiółek Magierów z Wesołą liczący ok. 2,6 km. Na drodze została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, zostały odmulone przydrożne rowy i wyremontowane przepusty pod koroną drogi, a także pod zjazdami. Łączny koszt zadania wyniósł 768 146,11 zł z czego 63,63 % stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a pozostała część to wkład własny Gminy Nozdrzec.

Wykonawcą zadania była firma Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.