Bieszczadzkie Forum Europejskie zaprasza do udziału w projekcie „Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w jednym z powiatów województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,
 • w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcą,
 • pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub wykonawcą,
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.

Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający następujące kryteria:

 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie)
 • osoby, które zadeklarują chęć zatrudnienia pracownika w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności na umowę o pracę, na okres min.3 miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu

Rekrutacja Uczestników Projektu zostanie przeprowadzona w terminie: VIII – X 2016 r. Termin rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej http://www.bfe-lesko.pl/.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dwóch etapach:

 • Etap I – składanie oraz ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów,
 • Etap II – przeprowadzenie analizy kompetencji (test + rozmowa) dla Kandydatów.

Formy wsparcia w projekcie:

 • szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (6 grup po 15 osób, na jedną grupę przypada 54 godzin szkolenia) z zakresu: formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, podatki i opłaty w firmie, prawo pracy i bhp, podstawy marketingu, ZUS-obowiązkowe ubezpieczenia, biznes plan podstawą działania, analiza SWOT, źródła finansowania działalności gospodarczej. Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym.
 • indywidualne wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (na jednego uczestnika przypada 6 godzin doradztwa). Wsparcie doradcze dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika, będzie pomocne w przygotowaniu biznes planów, wniosków o przyznanie dotacji i harmonogramów.
 • wsparcie finansowe (tzw. jednorazowa dotacja inwestycyjna) na rozwój działalności gospodarczej (dla 72 Uczestników projektu) – 23 tys. zł.
 • wsparcie pomostowe finansowe (dla 72 Uczestników projektu) – 1 600,00 zł co miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności.
 • wsparcie doradcze o charakterze specjalistycznym (dla 72 Uczestników projektu ; na jednego uczestnika przypada 2 godziny doradztwa) – indywidualne spotkania z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji, zarządzania finansami oraz planowania i wykorzystywania okazji w podejmowanych działaniach służących rozwojowi działalności gospodarczej.
 • szkolenie „Jestem przedsiębiorcą” dla 22 Uczestników projektu. Szkolenie będzie trwało 30 godzin szkoleniowych (3 dni po 10 godzin). Tematyka szkolenia: negocjacje biznesowe, pozyskiwanie klientów, nawiązywanie kontaktów biznesowych, zarządzanie personelem, planowanie rozwoju firmy, radzenie sobie ze stresem.

Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą, na którą otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej faktycznego rozpoczęcia (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG). Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.