Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 6089, 5926/1, 5614/2 w miejscowości Wesoła”.

Zapytanie

Formularz ofertowy

Projekt umowy